Welkom !

Van veilig internet naar een beter internet voor kinderen en jongeren.

Dat het internet onmetelijke voordelen biedt voor kinderen en jongeren is overduidelijk. Dat er ook risico’s aan gelinkt zijn, valt niet te ontkennen.

Er zijn dan ook heel wat organisaties bezig met het werken aan een ‘veiliger’ internet. Maardeze groep van organisaties wil verder kijken dan dat. Terwijl een ‘veilig internet’ vooral focust op de mogelijke risico’s en het beschermen van jongeren en kinderen online, heeft ‘beter internet’ vooral een positieve boodschap.

Het internet is namelijk een fantastisch ding dat kansen biedt en kinderen en jongeren de middelen kan aanreiken om zichzelf ten volle te ontplooien. Als je maar weet hoe je er mee moet omgaan.

En net zoals in het verkeer moet daarbij de juiste omkadering voorzien worden, zodat we kinderen en jongeren kunnen empoweren tot kritische digitale burgers met een positieve visie op digitale media.

Zorgen voor beter Internet voor iedereen: hoe kwetsbare groepen betrekken en ondersteunen?


Niet iedereen heeft de toegang, de middelen of de nodige kennis om helemaal deel te nemen aan onze digitale maatschappij. Het lijkt ons daarom belangrijk om onze mediawijsheidsinitia- tieven te verbeteren, zodat ze beter inspelen op de noden en verwachtingen van de sociaal en digitaal kwetsbare groepen.

Onze vraag was de volgende: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze mediawijsheidsinitiatieven kwetsbare groepen nauwer betrekken en ondersteunen? In het kader van het Europese project Belgian Better Internet Consortium (B-BICO), brachten CSEM, Média Animation en Mediawijs professionals en deskundigen in dit domein samen tussen maart en november 2021 om over deze kwestie te spreken.

Voor deze «Betternet Labs» werden deskundigen uit verschillende domeinen (digitale inclusie, armoede, geletterdheid en mediaopvoeding) uitgenodigd om te komen getuigen over de sociale en digitale ongelijkheden waarmee hun begunstigden ge- confronteerd worden en om na te denken over hoe opleidingen voor verschillende media hier- voor een oplossing zouden kunnen vormen.

In tweede instantie hebben we tijdens een tweede Betternet Lab meer specifieke vragen gesteld over de begeleiding van kinderen uit kwetsbare gezinnen bij het gebruik van media.

Deze ontmoetingen hebben geleid tot negen hoofdaanbevelingen voor de beleidsmakers en de spelers uit het onderwijsveld.

 • Ontdek de oriëntatienota en onze 9 slotaanbevelingen
  .
  .

 • Ontdek het verslag en aanbevelingen van Betternet Lab "Better Internet for All"
  .
  .

 • Ontdek het verslag en aanbevelingen van Betternet Lab "Mediaopvoeding bij kwetsbare gezinnen"
  .
  .

Het belgisch better internet consortium

Vandaag de dag is het landschap van initiatieven met betrekking tot cybersecurity, e- safety , mediaopvoeding en de bevordering van een beter gebruik van het internet voor kinderen erg versnipperd in België.

Veel van de bestaande initiatieven zijn meestal niet of onvoldoende bekend bij het grote publiek , waardoor mensen vaak moeilijk hun weg vinden als ze op zoek gaan naar informatie, tools, vormingen, enz. Door onvoldoende samenwerking en dialoog, worden middelen die vaak al zeer zeldzaam zijn, niet altijd even efficiënt besteed.

Het Belgian Better Internet Consortium wil alle Belgische actoren en stakeholders samenbrengen die werken rond, of (on)rechtstreeks bezig zijn met veilig internet, mediawijsheid en een positief gebruik van dit fantastiche medium.. We willen verschillende expertorganisaties en kennis samenbrengen en meer concrete samenwerkingen mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de creatie van een “one-stop shop” voor het Belgische publiek. De organisaties die lid zijn van het consortium werken op diverse thema’s gaande van technische veiligheid over een veilig gebruik naar een positiever gebruik van het internet.

Om te garanderen dat het consortium bestaat uit de juiste organsiaties en dat we tegemoet komen aan echte noden en behoeften, hebben we eerst en vooral werk gemaakt van een kwalitatieve mapping om de bestaande initiatieven en actoren in kaart te brengen. Je vindt de database van Nederlandstalige initiatieven hier. De Frans- en Duitstalige initiatieven, vind je hier.

De leden van het consortium zijn :

Ter gelegenheid van Safer Internet Day 2019, hebben de leden van B-BICO, met hulp van organisaties uit het middenveld, een memorandum opgesteld over de digitale noden van kinderen en jongeren. Het memorandum bevat enkele aanbevelingen én concrete voordbeelden van maatregelen om deze te verwezenlijken.
Download hier het volledige memorandum.

Indien uw organisatie lid wilworden van het consortium, neem gerust contact op met Child Focus via bbico@childfocus.org

Achtergrond

De creatie van dit Belgian Better Internet Consortium maakte onderdeel uit van een groter project, gefinancierd met steun van de Europese Commissie onder het Connecting Europe Facility Telecomm programma.

Het is een nationaal project, gecoordineerd door Child Focus. De federale partner is CERT.be; de Franse gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Média Animation en le ‘Conseil Supérieur de l’Education aux médias’ (CSEM) en De Vlaamse gemeenschap werd tot slot vertegenwoordigd door iMinds (Mediawijs.be)

EU context

B-BICO kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Europese Unie onder het programma Connecting Europe Facility (CEF). De doelstelling van dit programma is het implementeren van diensten die van het internet een vertrouwde omgeving maken voor kinderen door middel van acties die hen online responsabiliseren en beschermen.

Zoals uiteengezet in de EU-agenda voor de rechten van het kind, kunnen de langetermijneffecten van ontoereikende investeringen in beleid dat kinderen betreft, verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving. De Digitale Agenda voor Europa streeft ernaar iedere Europeaan in staat te stellen gebruik te maken van digitale media, maar kinderen hebben specifieke behoeften en nemen een kwetsbare positie in op het internet.

Er moet dan ook worden gezocht naar aangepaste oplossingen zodat het internet een middel wordt voor kinderen om toegang te krijgen tot kennis, te communiceren, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun vooruitzichten op een baan of inzetbaarheid te verbeteren. De onlineveiligheid van kinderen is een belangrijk streefdoel in het kader van de Digitale Agenda voor Europa. MEMO/10/199

In 2012 heeft de Commissie een plan via de Strategie voor een beter internet voor kinderen, opgesteld om kinderen de digitale vaardigheden en instrumenten te geven die ze nodig hebben om volop en op een veilige manier de vruchten van de digitale wereld te kunnen plukken.
De strategie is opgebouwd rond vier elkaar versterkende pijlers:
1) bevorderen van kwalitatief hoogwaardige online-inhoud voor jonge kinderen;
2) zorgen voor meer sensibilisering en responsabilisering;
3) creëren van een veilige online-omgeving voor kinderen; en
4) bestrijden van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.
De strategie stelt een reeks maatregelen voor die de Commissie, de lidstaten en de gehele waardeketen van de bedrijfswereld moeten nemen.

De in de strategie uiteengezette maatregelen bouwen voort op lopende EU-maatregelen ter zake. Zo zullen de eenvoudige mechanismen voor kinderen, ouders en leraren om schadelijke inhoud en ontoelaatbaar gedrag online te melden een aanvulling vormen op de met het getal 116 beginnende telefonische meldpunten voor vermiste kinderen (zie IP/07/188).

De Coalitie het internet een betere plek voor onze kinderen te maken is een vrijwillig samenwerkingsinitiatief. Prioritaire acties bestaan erin de rapportage van schadelijke inhoud te vergemakkelijken, te garanderen dat privacyinstellingen aangepast zijn aan de leeftijd en de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht uit te breiden, en zo tegemoet te komen aan de behoeften van een generatie die steeds jonger online gaat.